کاوشگران طب خوارزمی
گروه ویدئوها
نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - بازکردن سیگنال 00:50 Quicklist

نرم افزار تحلیل...

0%

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - بازکردن سیگنال (شرکت مهندسی پزشکی کاوشگران طب خوارزمی)

نمایش: 487 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (4 year قبل)

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - معرفی اولیه 00:55 Quicklist

نرم افزار تحلیل...

0%

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - معرفی اولیه (شرکت مهندسی پزشکی کاوشگران طب خوارزمی)

نمایش: 365 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (4 year قبل)

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - پرونده بیمار 00:48 Quicklist

نرم افزار تحلیل...

0%

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - پرونده بیمار

نمایش: 357 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (4 year قبل)

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - تشکیل پرونده 01:40 Quicklist

نرم افزار تحلیل...

0%

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - تشکیل پرونده (شرکت مهندسی پزشکی کاوشگران طب خوارزمی)

نمایش: 398 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (4 year قبل)

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ -آنالیز 01:22 Quicklist

نرم افزار تحلیل...

0%

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - آنالیز (شرکت مهندسی پزشکی کاوشگران طب خوارزمی)

نمایش: 451 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (4 year قبل)

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - امکانات بصری 01:38 Quicklist

نرم افزار تحلیل...

0%

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - امکانات بصری (شرکت مهندسی پزشکی کاوشگران طب خوارزمی)

نمایش: 359 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (4 year قبل)

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - امکانات بصری 2 01:32 Quicklist

نرم افزار تحلیل...

0%

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - امکانات بصری 2 (شرکت مهندسی پزشکی کاوشگران طب خوارزمی)

نمایش: 407 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (4 year قبل)

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - امکانات بصری ۳ 01:11 Quicklist

نرم افزار تحلیل...

0%

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - امکانات بصری ۳ (شرکت مهندسی پزشکی کاوشگران طب خوارزمی)

نمایش: 318 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (4 year قبل)

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - مشخصات فایل 00:29 Quicklist

نرم افزار تحلیل...

0%

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - مشخصات فایل (شرکت مهندسی پزشکی کاوشگران طب خوارزمی)

نمایش: 388 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (4 year قبل)

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - نوار ابزار 02:23 Quicklist

نرم افزار تحلیل...

0%

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - نوار ابزار (شرکت مهندسی پزشکی کاوشگران طب خوارزمی)

نمایش: 431 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (4 year قبل)

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - جستجوی سریع 00:53 Quicklist

نرم افزار تحلیل...

0%

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - جستجوی سریع (شرکت مهندسی پزشکی کاوشگران طب خوارزمی)

نمایش: 356 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (4 year قبل)

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - زوم 00:27 Quicklist

نرم افزار تحلیل...

0%

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - زوم (شرکت مهندسی پزشکی کاوشگران طب خوارزمی)

نمایش: 405 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (4 year قبل)

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - موارد انتخابی 00:28 Quicklist

نرم افزار تحلیل...

0%

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - موارد انتخابی (شرکت مهندسی پزشکی کاوشگران طب خوارزمی)

نمایش: 451 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (4 year قبل)

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - Beats 02:43 Quicklist

نرم افزار تحلیل...

0%

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - Beats (شرکت مهندسی پزشکی کاوشگران طب خوارزمی)

نمایش: 438 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (4 year قبل)

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - دسته بندی آریتمی 01:36 Quicklist

نرم افزار تحلیل...

0%

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - دسته بندی آریتمی (شرکت مهندسی پزشکی کاوشگران طب خوارزمی)

نمایش: 386 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (4 year قبل)

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - تحلیل Heart Rate 00:52 Quicklist

نرم افزار تحلیل...

0%

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - تحلیل Heart Rate (شرکت مهندسی پزشکی کاوشگران طب خوارزمی)

نمایش: 405 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (4 year قبل)

گزارش در نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه 3 04:22 Quicklist

گزارش در نرم اف...

0%

گزارش در نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه 3 - (شرکت مهندسی پزشکی کاوشگران طب خوارزمی)

نمایش: 461 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (4 year قبل)

اطلاعات آماری درنرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه 3 01:16 Quicklist

اطلاعات آماری د...

0%

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - شرکت مهندسی پزشکی کاوشگران طب خوارزمی در این بخش...

نمایش: 379 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (4 year قبل)

تحلیل HRT در نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ 01:08 Quicklist

تحلیل HRT در نر...

0%

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳-شرکت مهندسی پزشکی کاوشگران طب خوارزمی در این بخش اغتشاش...

نمایش: 408 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (4 year قبل)

تحلیل PWidth در نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ 00:19 Quicklist

تحلیل PWidth در...

0%

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - شرکت مهندسی پزشکی کاوشگران طب خوارزمی در این بخش، عرض P...

نمایش: 441 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (4 year قبل)

تنظیمات در نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ 01:58 Quicklist

تنظیمات در نرم ...

0%

نرم افزار تحلیل سیگنال هولتر ECG نسخه ۳ - شرکت مهندسی پزشکی کاوشگران طب خوارزمی تنظیم پارامترها -...

نمایش: 459 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (4 year قبل)

اعضا
msm590
modireweb
لینک ها